1. Informacje Ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”) spółki Orion Profit sp. z. o.o.z siedzibą w Radomiu, 26-600 ul. Henryka Sienkiewicza 36 / 5,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny  , zwaną dalej „Spółki”. Wszelkie odniesienia w niniejszej polityce do „my”, „nas”, „nasza” odnoszą się do Spółki.

2. Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji, w której Spółka jest administratorem danych („Administrator”) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) odwiedzających naszą stronę internetową oraz kontaktujących się z nami poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej (“Strona internetowa”).

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 powyżej oraz mailowo na adres: orionprofitpolska@gmail.com

4. Strona internetowa zawiera łącza, które umożliwiają Użytkownikowi bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, w tym do serwisów społecznościowych. Nie mamy wpływu na politykę prywatności innych stron i serwisów społecznościowych ani na używanie plików cookie przez administratorów innych stron internetowych.

2. Gromadzenie danych osobowych

1. Gromadzimy dane osobowe i informacje, które Użytkownik podaje dobrowolnie poprzez formularz na Stronie internetowej. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek ich nie podanie może uniemożliwić dokonanie zakupów towarów lub usług dostępnych na Stronie internetowej.

2. Gromadzimy informacje o korzystaniu ze Strony internetowej, podczas gdy Użytkownik przegląda zawartość Strony internetowej. Informacje te mogą być również zbierane przez zewnętrznych dostawców oprogramowania służącego do analiz statystycznych i analizy zachowań na Stronie internetowej.

3. Przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania jakichkolwiek danych osobowych.

3. Dane osobowe

1. Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika (w tym dane finansowe konieczne do przetworzenia płatności), które Użytkownik przekazuje nam w celu nawiązania kontaktu ze Spółką w toku prowadzonych procesów zakupowych (“dane sprzedaży”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika oraz wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane sprzedaży przetwarzamy w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na jego żądanie oraz w celu wykonanie umowy lub obowiązku prawnego na żądanie osoby, której dotyczy. Dane sprzedaży przetwarzamy przez okres niezbędny do wykonania obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji dokumentów podatkowych. Ponadto Dane sprzedaży możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem sprzedaży do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

2. Przetwarzamy dane zawarte lub związane z jakąkolwiek wysyłaną nam informacją (“dane korespondencyjne”). Dane korespondencji mogą zawierać treść komunikacyjną i metadane związane z komunikacją (ID urządzeń, typ połączenia czy nazwę usługodawcy). Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikacji z Użytkownikiem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika oraz nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową, prowadzenie działalności gospodarczej oraz komunikacja z użytkownikami. Przechowujemy powyższe dane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy po kontakcie z nami lub pozyskaniu danych w wyniku aktywności na Stronie internetowej.

3. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Użytkownikowi dostarczana jest jasna i wyczerpująca informacja o przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie i innych informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz o udostępnianiu takich informacji i udzielaniu zgody na przechowywanie i dostęp do nich, uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez prawo.

4. Nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.).

5. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane przez nas stronom trzecim, z wyjątkiem firm, które świadczą nam usługi, takich jak księgowi, prawnicy, firmy doradcze, firmy wysyłkowe, kurierzy, sprzedawcy IT w ramach odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.

6. Dane korespondencyjne mogą być przekazywane do naszych usługodawców analizujących zachowania Użytkowników na Stronie internetowej w tym Google Analytics.

7. Strona Internetowa może zawierać linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują osobę przeglądającą Stronę Internetową na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Administratorem, a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody może spowodować niemożność kontaktu z Użytkownikiem np. w celu wykonania umowy.

9. Strony internetowe nie zostały zaprojektowane dla dzieci poniżej szesnastego roku życia i nie są dla nich przeznaczone. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

4. Twoje prawa

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych “GDPR” 2016/679/UE masz prawo:

a) prawo do dostępu do Twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,

b) prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,

c) prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,

f) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,

g) prawo do wycofania zgody.

2. Na podstawie Twoich danych osobowych nie podejmujemy automatycznych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania.

3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

4. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

5. Użytkownik może skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne zawiadomienie zgodnie z ust. 1.

5. Pliki cookie

1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika po ponownym połączeniu się ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2. Piki cookie:

a) zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony internetowej, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze Strony internetowej i dostosowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb i oczekiwań;

b) są umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z nami;

c) nie przechowują informacji stanowiących dane osobowe Użytkownika;

d) nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości Użytkownika;

e) są wykorzystywane na Stronie internetowej w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać lub zmienić zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie na Stronie internetowej i usunąć je z przeglądarki.

4. Użytkownik może także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce poprzez ustawienia. W takim przypadku korzystanie ze Strony internetowej może być jednak mniej skuteczne, może nie mieć dostępu do pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej może być całkowicie zablokowane.

5. Przechowujemy pliki cookie przez okres 12 miesięcy, nie jesteśmy w stanie podać okresu przechowywania plików cookie dotyczącego naszych partnerów, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

6. Ochrona danych

1. Strona internetowa jest chroniona przez środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nas przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem lub przejęciem lub utratą, a także przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

2. Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnym praktykom określane mianem “phishing” jest jednym z najwyższych priorytetów Administratora. W tym celu wszelkie przekazywane przez Użytkowników dane, w szczególności dane takie jak numer karty kredytowej, czy dane podawane na Stronie Internetowej oferujących możliwość logowania takie jak login oraz hasło dostępu do konta Użytkownika, gromadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych.